بازی با Port Security – قسمت اول

        اگر مدیر شبکه در نظر داشته باشد که فقط تجهیزات مشخصی به پورت های خاصی از سوییچ متصل شوند ، این امکان وجود دارد که با استفاده از port security دسترسی به این پورت ها را محدود کند و تنها تجهیزات مورد نظر اجازه ی دسترسی و اتصال به پورت های مورد نظر را […]